คุณ จักรพงษ์ ตั้งปัญญาวงศ์ Managing Director โทร. 081 442 5606, Email : Chakapong@pcfoil.net