คุณชูพินิจ ไตรจักร์วนิช General Manager โทร. 090-241-5651 อีเมล์ cnc_union@hotmail.com