สถานการณ์ปัญหา

            โรงเรียนแห่งหนึ่งกำลังประสบปัญหาด้านการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยครูในแต่ละระดับชั้นก็มีรูปแบบวิธีการสอนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

            ระดับเตรียมอนุบาล ครูพรรณีใช้วิธีการสอนด้วยภาพ และนิทาน เพราะคิดว่าเร้าความสนใจให้เด็กได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อสอนด้วยวิธีนี้แล้วกลับพบว่าเด็กยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูต้องการสื่อ

            ระดับอนุบาล ครูนุชราใช้วิธีการบรรยาย พูดคุย แลกเปลี่ยนกับเด็ก เพราะคิดว่าเด็กสามารถพูดเป็นประโยค และเรียนรู้คำต่างๆได้เพิ่มขึ้น แต่เมื่อสอนด้วยวิธีนี้แล้วกลับพบว่าเด็กยังไม่สามารถสนทนา โต้ตอบ และพูดคุยกันได้อย่างเข้าใจ

            ระดับประถมศึกษา ครูมินตราสอนและให้เด็กศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร หรือตำรา เพราะคิดว่าเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ แต่เมื่อสอนด้วยวิธีนี้แล้วกลับพบว่านักเรียนละเลย และไม่สนใจในตำราที่ครูให้

            ระดับมัธยมศึกษา ครูปรัชญาสอนโดยเน้นการท่องจำ  และทำตาม เพราะคิดว่าเด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่คงทน ถาวร ถ้าหากเด็กได้ท่องจำ แล้วทำสิ่งนั้นซ้ำๆ ย้ำๆ แต่เมื่อสอนด้วยวิธีนี้แล้วพบว่า เมื่อให้เด็กได้สร้างผลงานด้วยตนเอง หรือเมื่อครูพลิกแพลงโจทย์/สถานการณ์ เด็กกลับทำออกมาไม่ได้เลย

            โรงเรียนแห่งนี้ ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังศึกษาถึงพัฒนาการของแต่ละวัย เพื่อนำมาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่คุณเป็นครูที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนคิดว่าโรงเรียนควรจะแก้ปัญหาวิธีการสอนของครูแต่ละระดับชั้นอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย


ภารกิจปัญหา

1. จงวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด ระบุความสัมพันธ์ และจัดหมวดหมู่การแก้ปัญหา พร้อมทั้งอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2. จากปัญหาข้างต้นท่านจะนำหลักการหรือทฤษฎีใดไปใช้ในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน และยกตัวอย่างประกอบ

3. จำแนกประเภทของคำสำคัญต่อไปนี้ Sensorimotor stage Preoperational stage Concrete operational stage Formal operational stage และบอกลักษณะสำคัญของคำสำคัญที่ท่านนำมาใช้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ระบุเกณฑ์ในการแจกแจง