อาจารย์วินัย ปานโท้ 

ตำแหน่ง : อาจารย์  

สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร