อาจารย์ปิยะนันท์  ปลื้มโชค 

ตำแหน่ง : อาจารย์  

สังกัด : ภาควิชาภาควิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร