อาจารย์วสันต์  ศรีหิรัญ 

ตำแหน่ง : อาจารย์  

สังกัด : ภาควิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร