ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ) 

สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร