รศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ  

ตำแหน่ง : อาจารย์  

สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น