ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้มีการกำหนดงานเพื่อให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 ประมวลความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่สนใจ โดยครูสุขสวรรค์ ได้กำหนดงานให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 ทำการประดิษฐ์ เป็นผลงานขึ้นมาหนึ่งอย่าง ให้แบ่งกลุ่มเป็น 3 คน นำเสนอหัวข้อที่จะทำ กำหนดสมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และออกแบบการดำเนินงาน ให้เป็นขั้นตอน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา ระบุวิธีการดำเนินการ และสรุปผลการทดลอง โดยให้นำเสนอผลงานและข้อค้นพบในท้ายเทอม และจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงานในโรงเรียนด้วย และจะต้องมีการรายงานความคืบหน้ากับครูเป็นระยะ ซึ่งผิดกับครูอภิชัยที่ให้เฉพาะ ม.3 ทำโครงงานโดยคิดว่า ม.1 ยังไม่พร้อมที่จะทำโครงงานดังกล่าว