โรงเรียนเทศบาลวัดธาตุ ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ท่านเลือกและสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ ที่เน้นให้ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยการเผชิญสถานการณ์ปัญหา มีแหล่ง 
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้น เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็มีฐานความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมีเครื่องมือที่สนับสนุน
การร่วมมือกันแก้ปัญหา สามารถแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นระหว่างกันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้นวัตกรรมที่
พัฒนาขึ้นต้องสามารถ นามาใช้ได้ในหลายบริบทเนื่องจากผู้เรียนมีความแตกต่างกัน บางกลุ่มชอบที่จะ 
เรียนบนเครือข่าย บางกลุ่มชอบที่จะเรียนแบบมัลติมีเดีย และบางกลุ่มชอบที่จะ สามารถนาไปใช้เรียนได้ทุกสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นใต้ร่มไม้ หรือสถานที่ที่ไม่มี คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้เรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมทางการเรียนรู้ ท่านจะมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการศึกษาอย่างไร เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ปัญหาภารกิจ
1. อธิบายความหมายและจำแนกประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
2. วิเคราะห์เลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
3. อธิบายถึงหลักการจัดการเรียนรู้ที่เป็นฐานสำหลับการสร้างนวัตกรรม