โรงเรียนมหาชัย ต้องการนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา โดยประยุกต์ใช้คุณสมบัติ
เวิล์ดไวด์เว็บที่โรงเรียนมีอยู่ในการจัด สภาพแวดล้อมและสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งแรกที่ต้องมีคือการ
ลงทะเบียน เพื่อขอรหัสผ่านเข้าเรียน หลังจากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาอาจเป็นการอ่านบนจอ หรือโหลดเนื้อหา
ลงมาที่เครื่องของตนหรือสั่งพิมพ์ ทางเครื่องพิมพ์ เพื่อศึกษา ภายหลังก็ได้ ผู้เรียนสามารถกำหนดการเรียน
ได้ด้วยตนเอง (Self-directed) เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ตามสะดวก สามารถกำหนดกรอบเวลาในการเรียนรู้ได้ 
เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง คลอบคลุมทั้งการเรียนแบบ ประสานเวลา (Synchronous 
Learning) และไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning) และสามารถถามคาถาม ทาแบบฝึกหัด 
ทารายงาน กลุ่ม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ และยังสามารถ เข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่
ทุกเวลาทุกสถานที่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบนวัตกรรม
ทางการเรียนรู้ของโรงเรียนเปรมสวัสดิ์จนเป็นที่ยอมรับ และในครั้งนี้ท่านจะมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ด้านการศึกษาอย่างไร เพื่อให้โรงเรียนมหาชัยสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการ


ปัญหาภารกิจ
1. อธิบายความหมายและจำแนกประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
2. วิเคราะห์เลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
3. อธิบายถึงหลักการจัดการเรียนรู้ที่เป็นฐานสำหลับการสร้างนวัตกรรม