กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ท่านเลือกและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
เปรมสวัสดิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ไม่มีการเชื่อมโยง เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่พอจะ
มีคอมพิวเตอร์ใช้บ้าง สำหรับนักเรียนความต้องการของโรงเรียน  คืออยากจะได้สื่อที่มาแก้ปัญหาการ 
เรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น สื่อนี้สามารถ ทำให้เด็กเห็นสภาพเสมือนจริง
(Realistic) และเหมาะสมกับการศึกษารายบุคคล โดยผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงอาจจะมี ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือ วีดิทัศน์ ประกอบอยู่ในสื่อนั้น เพื่อสร้างความตื่นเต้นน่าสนใจ และสามารถ 
ย้อนทบทวนส่วนที่ต้องการได้ โดยไม่มีข้อจำกัด มีการประเมินเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่องของตนเองได้ 
อาจจะออกแบบมาในลักษณะของเกม หรือลักษณะที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้นทั้งนี้
ก็สอดแทรกเนื้อหาวิชาการเข้า ไว้อย่างเหมาะสมในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม
ทางการเรียนรู้ ท่านจะมีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาอย่างไร เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ


ปัญหาภารกิจ
1. อธิบายความหมายและจำแนกประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
2. วิเคราะห์เลือกใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
3. อธิบายถึงหลักการจัดการเรียนรู้ที่เป็นฐานสำหลับการสร้างนวัตกรรม