สมมุติว่าในขณะนี้  คุณเป็นนักศึกษาฝึกสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรู้  และได้ทำการฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
หลังจากที่คุณทำการสอนในระยะหนึ่งแล้วคุณก็สังเกตเห็นว่านักเรียนของคุณมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
ด.ญ. ปนัดดา เป็นคนขยัน ชอบอ่านหนังสือมาก เธอบอกว่าชอบทำความเข้าใจเนื้อหาจากการอ่านหนังสือ 
หรือเอกสารจากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มากกว่า ฟังครูอธิบาย
ด.ช.เรียงชัย เป็นคนที่ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ชอบค้นคว้า ชอบสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจและท้าทายความสามารถ 
เพราะยิ่งท้าทายและตื่นตามากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งจดจ่อกับสิ่งนั้นมากและทำให้เขาเกิดการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้ดี
ด.ช. มรกต  เป็นคนที่ขาดจินตนาการ ถ้าไม่ได้เรียนจากการมองเห็นภาพของจริงหรือการออกไปดูจากสถานที่จริง 
เข้าจะนึกภาพไม่ทัน   ส่งผลทำให้เขาเรียนรู้ได้ช้าและไม่ทันเพื่อน
ด.ญ. สะรีรัตน์ เป็นคนที่ไม่ชอบศึกษาจากหนังสือที่เป็นข้อความหรือตัวอักษร เพราะในเวลาเรียนเขาจะตั้งใจ 
ฟังครูอธิบายเนื้อหา หรือออกไปพูดคุยกับบุคลที่มีความรู้ที่เขาสนใจ  เพราะเขาทำความเข้าใจและในการสนทนา
เขาจะพยายามจับประเด็น ที่สำคัญให้ได้ภายในตอนที่เรียน หรือขนาดที่สนทนา เช่น กระบวนการในการแก้โจทย์ 
เขาจะต้องเข้าใจตอนนั้น โดยไม่ต้องกลับไปอ่านหนังสืออีก เป็นต้น
จากลักษณะของผู้เรียนที่มีความหลากหลายในการเรียนรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้น  คุณในฐานะครูที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ จะมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ตามความสามารถของแต่ละบุคล 


สถานการณ์ปัญหา
1. คุณจะนำความรู้เรื่องแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร
เพื่อสนับสนุนวิธีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ให้มีประสิทธิภาพโดยแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ที่นำมาใช้นั้นต้องสนองตอบต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้เองด้วย
2. ในปัจจุบันนี้จะพบคำว่า " แหล่งการเรียนรู้ " กับคำว่า " เครือข่ายการเรียนรู้ " ในฐานะที่คุณ
จะก้าวออกไปเป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ ลองอธิบายสิว่า สองคำนี้ มีคุณลักษณะ และมีความสำคัญ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ยุคปัจจุบันอย่างไร