ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  โดยมีการพูดคุยในหลาย
ประเด็น และประเด็นที่สำคัญคือกฎระเบียบที่โรงเรียนได้ สั่งห้ามการนำอุปกรณ์ สื่อสารเข้ามาในโรงเรียน 
โดยเด็จขาด ซึ่งคณะครูที่โรงเรียนให้เหตุผลกับผู้ปกครองว่า   นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน และยังส่งผล
ในด้านค่านิยมที่ไม่พึ่งประสงค์ขึ้นในสังคมนั้นเช่นพฤติกรรมที่แสดงออกทางค่านิยมของเยาวชนด้านการ
แต่งกายและการบริโภคการมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอารมณ์
และจิตใจของเยาวชนเกิดการกลืนวัฒนธรรมดังเดิมซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆ และผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับกฏระเบียบและเห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าว  ในฐานะท่านจะต้องจบการศึกษาออกไป
เป็นครู ที่ต้องออกไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมในยุคปัจจุบันที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และได้ไปทำการบรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้ ท่านจะมีแนวทางในการทำความเข้าใจ
กับคณะครูและผู้ปกครองของนักเรียนอย่างไรให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยี 

ปัญหาภารกิจ
1. จากแนวทางการออกกฎระเบียบของโรงเรียนดังกล่าว ให้ท่านวิเคราะห์ถึงแนวทางการจัดการเรียน
ของโรงเรียนดังกล่าว สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน หรือไม่ อย่างไร
2. วิเคราะห์และอธิบายถึง ปัจจัยของผลกระทบที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา 
ทีมีอย่างมากมายในยุคปัจจุบันอย่างไร
3. นำเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสรุปทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม