ผมชื่อ ครู สมจิตร ครับ ผมมีปัญหาอยากขอคำปรึกษาท่านผู้ประสบการณ์ครับ ปัญหาของผมมีอยู่ว่า 
ผมเป็นครูที่เข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยยังไม่ถึงปี และเป็นครูเพียงคนเดียวในโรงเรียนที่รับผิดชอบด้านงาน 
ict ของโรงเรียนจึงได้รับคาดหวังจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ผมมาช่วย พัฒนาครูในด้านการประยุค
และออกแบบสื่อการสอนโดนใช้ ict ในการจัดการเรียนการสอน ผมจึงได้ของบประมาณจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน และทำการจัดอบรมการออกแบบสื่อและการประยุคใช้ ict ในการจัดการเรียนการสอน   
ในการอบรมผมให้ครูได้ลงมือสร้างสื่อการสอนจากคอมพิวเตอร์คนละหนึ่งชิ้น ครูที่เข้าร่วมอบรมก็ม
ีช่วงอายุที่แตกต่างกันไปแต่ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น 
แต่หลังจากการอบรมผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ ผมต้องติดตามผลการใช้สื่อที่ให้ออกแบบจากการอบรม 
และติดตามผลและประเมิลผลครูผู้เข้าร่วมอบรม แต่ปรากฏว่าครูที่เข้าร่วมอบรม ไม่ให้ความร่วมมือใดๆเลย  
ครูที่เข้าร่วมอบรมก็ยังคงใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆที่มีความเคยชิน โดยครูบางคนให้เหตุผลว่า 
ขอเดิมดีอยู่แล้ว  และพอใจในการเรียนที่เน้นการบรรยายของผู้สอน บางคนคนก็ให้เหตุผลในเรื่องของ
งบประมาณ หรือบางคนก็ให้เหตุผลในเรืองของความรู้ที่ไม่ทัน เทคโนโลยี   ทำให้ผมไม่สามารถเก็บข้อมูล
เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน   จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผมไม่เข้าใจถึงเหตุผลของครูที่เข้าร่วม
อบรมทั้งหมด ทั้งๆที่ตอนอบรมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้แต่โทษตัวเองว่าจัดอบรมไม่ดี
จนนอนไม่หลับ   ท่านที่เคยมีประสบการณ์ กรุณาช่วยให้คำแนะอธิบายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยครับ
ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร ขอบคุณครับ

ปัญหาภารกิจ
1. จากปัญหาที่เกิดขึ้น ให้นักศึกษาวิเคราะห์ และระบุถึงสาเหตุในการไม่ให้ความร่วมมือของครูในโรงเรียน 
2. วิเคราะห์และอธิบายถึง ปัจจัยของความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์การทางการศึกษา ทีมีอย่างมากมายในยุคปัจจุบันอย่างไร
3. นำเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสรุปทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม