ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้มีการกำหนดงานเพื่อให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 ประมวลความรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ในเรื่องที่สนใจ โดยครูสุขสวรรค์ ได้กำหนดงานให้นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 ทำการประดิษฐ์ เป็นผลงานขึ้นมา
หนึ่งอย่าง ให้แบ่งกลุ่มเป็น 3 คน นำเสนอหัวข้อที่จะทำ กำหนดสมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
และออกแบบการดำเนินงาน ให้เป็นขั้นตอน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลา ระบุวิธีการดำเนินการ 
และสรุปผลการทดลอง โดยให้นำเสนอผลงานและข้อค้นพบในท้ายเทอม และจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลงาน
ในโรงเรียนด้วย และจะต้องมีการรายงานความคืบหน้ากับครูเป็นระยะ ซึ่งผิดกับครูอภิชัยที่ให้เฉพาะ ม.3 
ทำโครงงานโดยคิดว่า ม.1 ยังไม่พร้อมที่จะทำโครงงานดังกล่าว

ปัญหาภารกิจ
1. หากท่านเป็นศึกษานิเทศก์ ที่เข้ามาประเมินโรงเรียนแห่งนี้ท่านคิดว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้
ของครูสุขสรรค์และครูอภิชัย สอดคล้องกับทฤษฎีใด 
2. นำเสนอและอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีดังกล่าวให้ละเอียด พร้อมยกตัวอย่างในการนำทฤษฎีมาใช้