คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จะทำการจัดอบรมสัมมนาครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตภาคอีสารตอนบน ในหัวเรื่องเกี่ยวกับ การออกแบบสื่อการเรียนรู้ ของครูในปฏิรูปการเรียนรู้ 
คณะครุศาสตร์ จึงต้องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากร  ที่จะต้องคอยให้คำแนะนำตลอดจน
ช่วยเหลือครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม และจากประกาศดังกล่าว ในฐานะที่ท่านเป็นนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถในด้าน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกในการรับหน้าที่เป็น
ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้  ที่มีหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือครูอาจารย์ที่จะเข้าร่วมอบรม
ให้เข้าใจถึงการออกแบบและการประยุคใช้สื่อการเรียนรู้  ที่อาศัยหลักการแนวคิด ทฤษฎีมาเป็นฐานในการ
ออกแบบ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อแก้ไขปัญหาทางการศึกษา เช่น ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน  
จำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มมากขึ้น
ด้วยระยะเวลาที่สั้นลง  ให้ครูที่เข้าร่วมอบรมสัมมนาเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
การเรียนการสอน ท่านจะต้องต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองโดย การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรืองใดบ้าง

สถานการณ์ปัญหา
1. นำเสนอและอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้ ขอบข่าย แนวคิดและพัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบ และยกตัวอย่างงานทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในช่วงยุคต่าง ๆ 
อย่างลึกซึ้ง
2. วิเคราะห์เกี่ยวกับ ขอบข่ายและองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล
3. นำความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้และแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ