ครูภิชัย ได้เดินทางไปรายงานตัวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย  และได้ทำการเข้าพบท่านผู้อำนวยการของโรงเรียน เพื่อเข้ารับมอบหมายงานที่จะต้องรับผิดชอบและรับทราบถึงนโยบายของโรงเรียนซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูพิชัย ออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆและใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นต้นแบบให้กับครูท่านอื่น ๆ ได้นำไปใช้ต่อไป จากการเข้าพบและได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้ครูพิชัยถึงกับ
ไปไม่เป็นเพราะสับสนกับคำสั่งเป็นอย่างมากกับคำว่า สื่อนวัตกรรมใหม่ๆและใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
มันคืออะไรและแต่ต่างกันอย่าไร ในฐานะที่ได้เป็นนักศึกษาครูที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบ
สื่อการเรียนรู้จะ ช่วยอธิบายให้ครูภิชัยเข้าใจถึงคำสั่งที่ได้รับอย่างไร

ปัญหาภารกิจ
1. นำเสนอและอธิบายถึงความหมายของ คำว่า นวัตกรรม และนวัตกรรมทางการศึกษา 
พร้อมยกตัวอย่าง นวัตกรรมทางการศึกษา ที่หน้าสนใจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน 
2. นำเสนอและอธิบายถึงความหมายของ คำว่า เทคโนโลยี และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
พร้อมยกตัวอย่าง เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่หน้าสนใจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน
3. บอกถึงความแตกต่างของ นวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา