สมาชิกสามารถประชาสัมพันธ์ และรับข่าวประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ฯ