โรงพยาบาลหนองเสือเปิดรับข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะ ความคิดคิดเห็นของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงด้านบริการและด้านอื่นๆให้ดีขึ้นไป