เขื่อนแม่ งัดสมบูรณ์ชล อยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  ที่ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่ งัด สาขาแม่น้ำปิง ที่บ้านแม่วะ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 41 บนเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปเขื่อนแห่งนี้ ระยะทางประมาณ 11 -12 กิโลเมตร       เขื่อน***ัดสมบูรณ์ชล เดิมมีชื่อว่า เขื่อนแม่งัด เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำการชลประทานให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในลุ่มน้ำแม่งัด  มีเนื้อที่ชลประทานฝั่งขวา 20,000 ไร่ ฝั่งซ้าย 10,000 ไร่ ตัวเขื่อนมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมสูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร และมีอ่างเก็บกักน้ำ  ที่มีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตรและสามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่เขื่อนแห่งนี้ มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลัง ผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวนทั้งหมด 2 เครื่อง  รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 24.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และนอกจาก จะมีการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัดแล้ว ยังมีการส่งน้ำไปช่วยโครงการทางใต้ลงไป เช่น แม่แฝกและแม่ปิงเก่า อีกด้วย โดยมีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งหมด 62,000 ไร่
กรมชลประทานเริ่มก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดย และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างร่วม 9 ปี  ต่อมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และต่อจากนั้นไม่นาน พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529  

        ปัจจุบันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ทำให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่โครงการซึ่งมีอาชีพการเกษตรเป็นหลักได้รับผลสำเร็จในการทำนา การเพาะปลูกพืชประจำฤดูกาล ( พืชยืนต้น ,พืชให้ผล,พืชล้มลุก) ตลอดจนผักชนิดต่างๆ ก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังเป็นการบรรเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำปิง  โดยเฉพาะบรรเทาน้ำหลากเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วย  รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา ถือเป็นสร้างอาชีพเสริมทางการประมงน้ำจืดให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง
 กล่าวได้ว่า บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง พื้นที่โดยรอบมีที่พักและร้านอาหารบนเรือนแพไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วย

บทความจาก : http://thai.tourismthailand.org/
ขอบคุณเจ้าของภาพที่ใช้อ้างอิง